MANAGEMENT COMMITTEE


 

MANAGEMENT COMMITTEE
Janab M.J. Jamal Mohamed Bilal Sahib President
Janab. A.K.Khaja Nazeemudeen Sahib Secretary & Correspondent
Hajee. K.A.Khaleel Ahmed Sahib Treasurer
Janab. M.J.Jamal Mohamed Assistant Secretary
Janab Hajee K.M. Mohamed Abdul Gani Sahib Member
Janab Hajee K.N.S.A. Rahamathullah Sahib Member
Janab Hajee A.K. Basheer Ahamed Sahib Member
Dr. S. Ismail Mohideen Principal & Ex-Officio Member
Dr. N. Manimekalai University Representative